Mobile Tartu 2018

Mobile Data, Geography, LBS

International Conference on 27-29th of June 2018 in Tartu, Estonia

IMG_9650
Mobiilsusuuringute labor tegeleb inimeste ruumilise mobiilsuse uuringutega. Uuritakse reisikäitumist, turismi, pendelrännet, sesoonseid rändeid ja keskkonnaseoseid.

Uurimistöös kasutatakse erinevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Töögrupi üheks kiiresti arenevaks uurimissuunaks on mobiiltelefonide positsioneerimisel põhinev metoodika, mis võimaldab ühiskonna ajalis-ruumilist käitumist ja inimeste tegevusruume senisest põhjalikumalt mõõta.

Töörühm on tänu mobiilpositsioneerimisel põhineva uurimismetoodika väljaarendamisele ja kogutud andmestikule maailmas tuntud. Tegeletakse passiivse ja aktiivse positsioneerimisega. Uurimismetoodikat rakendatakse mitmesuguste alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel, sealhulgas teostatakse planeerimisprojekte ja turismiuuringuid.

2006. aastal oldi Veneetsia X Arhitektuuribiennaali “Meta Cities” Eesti väljapaneku koostaja konkursi võitnud meeskonna ”Joint Space” liige.

Mobiilpositsioneerimisest lähtuvat uurimismetoodikat rakendatakse mitmesugustes temaatilistes uuringutes:

-          linnageograafia, linnade areng ja inimeste ruumikasutus;
-          linnakeskuste kujunemine ja planeerimine;
-          loomemajandus ja loovad linnad;
-          IKT kasutus ja mobiilsed töökohad;
-          etniline segregatsioon;
-          turismigeograafia, üritus- ja kohaturundus;
-          keskkonnaplaneerimine ja keskkonnamõjude analüüs;
-          ökoloogilise jalajälje ja keskkonnamõju hindamine;
-          ressursikasutus ja metsamajanduse sertifitseerimine;
-          turismigeograafia ja kohaturundus;
-          sesoonsus, kliimategurid ja kliimamuutuste mõju inimtegevusele;
-          riskidele eksponeerituse hindamine ja riskianalüüs.

Mobiiltelefonidel põhinevate teoreetiliste, metodoloogiliste ja empiiriliste uuringute käsitlemiseks toimub iga kahe aasta tagant mobiilsusuuringute labori korraldatav konverents Mobile Tartu.