Kutse tänavaruumi uuringusse

Lai tänav tartus

Uuringule registreerumine on selleks korraks lõppenud. Suur tänu kõigile, kes osalesid!

Uuringukutse

Kutsume Sind osalema uuringus, mis käsitleb keskkonnatingimuste, nt haljastuse ja müra rolli tänavaruumi tajumisel jalakäijana. Uuringus osalejatel palume vaadata ja hinnata tänavaruumi pilte ekraanil ning vastata küsimustikule. Pildivaatamise ajal jälgime osaleja pilku ja näoväljendusi tema tähelepanu ning emotsioonide tuvastamiseks. Uuring toimub Tartu Ülikooli Delta õppehoone neuroturunduse laboris Tartus ja kestab kokku umbes 50 minutit.

Sobid uuringusse, kui oled täiskasvanu, normaalkuulmisega, hea tervisliku seisundiga ja räägid hästi eesti keelt. Kui kasutad tavaliselt arvutiekraanile vaatamiseks prille või läätsi, siis võimalusel soovitame uuringule tulles kanda läätsi.

Sinu osalemine uuringus on vabatahtlik. Kui soovid uuringus osaleda, siis Sinuga sõlmitakse koha peal paberil teadliku nõusoleku vorm uuringus osalemiseks ja isikuandmete töötlemiseks (vt infot all). Sul on igal hetkel õigus uuringus osalemisest loobuda või see katkestada. Uuringu käigus kogutud isikustatud algandmed anonüümitakse ja teadustöös kasutatakse vaid anonüümseid andmeid.

Sinu kontaktandmed säilitatakse uuringu registreerimisvormil uuringu toimumise perioodil ja teadliku nõusoleku vormil, mis hävitatakse hiljemalt 31.12.2025. Kontaktandmeid kasutatakse Sinu nõusolekul Sulle uuringuga seotud teadete edastamiseks, näiteks loosiauhinna võitmisel selle kättetoimetamise täpsustamiseks, uuringu teise faasi kutsumiseks või uuringutulemuste ilmumisel nendest teada andmiseks.

Kui Sa valitud ajal siiski kohale tulla ei saa, siis anna sellest palun teada aadressil age.poom@ut.ee. Kui soovid osaleda, aga sobivat aega väljapakutud aegade seast ei leia, anna palun samuti uuringu läbiviijatele märku.

Uuringus osalejana saad tänutäheks väikese maiuspala ning osalejate seas läheb loosimisele viis 20-eurost COOPi kinkekaarti.

Uuring on osa Eesti Teadusagentuuri rahastatud uurimisprojektist „Kergliikleja kokkupuude linnalooduse ja müraga: võimalusi linnade jätkusuutlikkuse tagamiseks“. Selle läbiviija on Tartu Ülikooli geograafia osakonna mobiilsusuuringute labor koostöös TÜ majandusteaduskonna neuroturunduse laboriga. Tartu Ülikooli eetikakomitee on andnud uuringule kooskõlastuse.

Täiendavat informatsiooni uuringu kohta annab Age Poom, TÜ linnakeskkonna kaasprofessor, age.poom@ut.ee.

Täpsemalt andmete kogumisest, töötlemisest ja säilitamisest

Uuringuandmete kogumiseks kasutame pilgujälgimise, näoväljenduste põhjal emotsioonide tuvastamise ja küsitluse meetodit. Andmekogumise eksperiment viiakse läbi TÜ neuroturunduse laboris ja see kestab uuritava jaoks umbes 50 minutit. Kogutud andmeid töödeldakse nii mobiilsusuuringute kui ka neuroturunduse laboris. Eksperimendi käigus palume uuritaval jälgida ja hinnata ekraanilt pildiseeriat ning seejärel vastata küsimustikule. Kogume eksperimendi käigus järgmiseid andmeid:

  • uuritava tähelepanukeskme liikumine ekraanil, kasutades pilgujälgimist;
  • uuritava näoväljenduste videosalvestus ekraani jälgimise kestel emotsioonide tuvastamiseks;
  • näoväljenduste põhjal tuvastatud emotsioonide dünaamika (rõõm, kurbus, viha, üllatus, hirm, vastikus ja neutraalne olek);
  • uuritava hinnang tänavavaadetele ja tänavaruumi meeldivusega seotud aspektidele (küsitlus);
  • uuritava liikumisviiside eelistused ja loodusega kokkupuute sagedus (küsitlus);
  • uuritava sotsiaaldemograafilised tunnused (vanus, sugu, haridustase, elukoha tüüp ja paiknemine teljel pealinn-hajaasustus);
  • uuritava lühi- või kaugnägelikkuse olemasolu ning läätsede või prillide kandmine eksperimendi jooksul (küsitlus);
  • uuritava kontaktandmed (nimi, e-posti aadress) (registreerimisleht, teadliku nõusoleku vorm).

Isikustatud kujul kogume järgmised uuringu algandmed: ekraani jälgimise video emotsioonide tuvastamiseks näoväljenduste alusel ja küsitluse helisalvestus. Isikustatud algandmed anonüümime esmase andmetöötluse jooksul, st video põhjal arvutame emotsioonide dünaamika ja video enda kustutame; küsitluse helifaili transkribeerime ja helifaili kustutame. Samuti kustutame pärast eksperimendi toimumist uuringule registreerumisega kogutud kontaktandmed. Seega esmase andmetöötlusega tagame uuringuandmete anonüümsuse ning uuritava isik on hiljem tuvastamatu, andmeanalüüsiks kasutame üksnes anonüümitud andmestikku.

Teadusuuringus osalemine on vabatahtlik. Eksperimendi läbiviimiseks, andmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks on vaja uuringus osaleja teadlikku nõusolekut uuringus osalemiseks ja tema isikuandmete töötlemiseks. Selleks allkirjastame enne eksperimendi algust laboris teadliku nõusoleku vormi. Uuringus osalejal on õigus oma nõusolek uuringus osalemiseks ja isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Ta saab kogu eksperimendi jooksul peatada eksperimendi läbiviimise ning paluda eksperimendi läbiviijal seni kogutud andmed kustutada. Pärast andmekogumise lõppu ja esmast andmetöötlust, mille käigus isikustatud andmed anonüümitakse, ei ole võimalik kogutud andmeid uuritava isikuga seostada ja neid ei saa teistest andmetest, muuhulgas kustutamise eesmärgil, eristada. Kogutud uuringuandmeid kasutatakse ja saadud tulemusi esitatakse vaid anonüümitud kujul ja teaduslikel eesmärkidel.

Uuringus osaleja kontaktandmed on isikuandmed ja need kajastuvad teadliku nõusoleku vormil. Kogutud isikuandmeid kasutatavad uuringu läbiviijad vastavalt isikuandmete kaitse põhimõtetele ja regulatsioonile, garanteerides uuringus osaleja isiku konfidentsiaalsuse ja isikuandmete kaitse. Teadliku nõusoleku vormil kajastuvaid kontaktandmeid kasutavad uuringu läbiviijad uuringus osaleja nõusolekul hiljem uuringuga seotud teadete edastamiseks, sh loosiauhinna saamisel selle kättetoimetamise täpsustamiseks, uuringu teise faasi kutsumiseks ja uuringutulemuste ilmumisel nendest teada andmiseks. Osalejate kontaktandmeid säilitavad uuringu läbiviijad kuni 2025. a lõpuni Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori juurdepääsupiiranguga seifis ja seejärel need hävitatakse. Teadliku nõusoleku vormi ei seota uuritavale omistatud unikaalse ID-ga ja seda hoitakse lahus teistest eksperimendi käigus kogutavatest andmetest.

Kui uuringus osalejal tekib küsimusi seoses uuritava õigustega, siis palume pöörduda Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee poole (eetikakomitee@ut.ee). Isikuandmetega seotud kaebuste osas palume pöörduda Tartu Ülikooli andmekaitse spetsialisti poole (andmekaitse@ut.ee). Samuti on uuringus osalejal õigus pöörduda küsimuste ja kaebustega Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee).

Käesolevas uuringus on isikuandmete vastutav töötleja Tartu Ülikool, registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, Tartu 50090. Tartu Ülikool ei edasta kogutud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Uuringuga seonduvate küsimuste korral palun pöörduge uuringu vastutava läbiviija, linnakeskkonna kaasprofessori Age Poomi poole (e-post: age.poom@ut.ee, tel: +372 737 6844, Vanemuise 46, Tartu 51003).

Loe projekti kohta lisainfot: