Mobiilsusuuringute labor osaleb kolmes põnevas ELi projektis

Mobiilsusuurngute labori liikmed on kevadel palju ringi reisinud. Oleme liitunud kolme suure ja põneva projektiga:

BuildERS (Säilenõtkuse ja sotsiaalse kapitali suurendamine Euroopa kogukondades)

Teadur Siiri Silm osales 8.-10. mail Soomes Tamperes BuildERS projekti kick-off kohtumisel. Projekti eesmärk on leida viise, kuidas parandada elanike toimetulekut hädaolukordades. Eritähelepanu all on ühiskonna kõige haavatavamad rühmad.

Projekti „BuildERS“ koordineerib Soome Riiklik Tehnikauurimiskeskus ning partneritena on kaasatud Itaalia, Saksamaa, Belgia, Norra, Rootsi ja Ungari uurijad. Projekt kestab aprillini 2022.

Ühiselt katsetatakse lahendusi, mis aitavad muuta päästetööd tõhusamaks. Selleks rakendatakse mitmesuguseid andmebaase, sealhulgas mobiilpositsioneerimise võimalusi. Eesti teadlased uurivad riiklike institutsioonide rolli kogukondade kerksuse tagamisel, inimeste teavitamisel ja väärteabega toimetulekul.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020″.

Kati Orru ja Siiri Silm TÜst ja Margo Klaos Päästeametist.
Tampere 2019

MARA (Mobiilsus ja ligipääsetavus maapiirkonnas. Äärealade mobiilsus-kontseptsioonide uued käsitlused)

13.-15. mail toimus Saksamaal Schwerinis MARA projekti kick-off kohtumine, kus osalesid Age Poom ja Kristiina Paiste. Projekt kestab juunini 2021 ja selle käigus tegeletakse äärealade liikuvuse kaardistamise ja uuenduslike ärimudelite väljatöötamisega piirkonna kättesaadavuse ja liikuvusvõimaluste parendamiseks.

Projekt keskendub Läänemere-äärsete riikide maapiirkondi teenindava mere- ja maismaatranspordi lahendustele. Näiteks sõidujagamine (call a bus), Uber for children, rattarendi süsteemid jne. Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori ülesanne on välja töötada rahvastiku mobiilsuse seiremonitor (Population Mobility Monitor) Eesti ja Saksamaa jaoks ja tegeleda kestlike liikuvuslahenduse mudelite kontseptsiooni loomisega.

Projekti rahastab Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programm INTERREG.

Kristiina Paiste ja Age Poom Schwerinis MARA kick-off kohtumisel.

CCAMEU – Cooperative, Connected and Automated Mobilities Jean Monnet Network

Liitusime ka Jean Monnet’ võrgustiku projektiga, mis tegeleb isesõitvate autodega. Mobiilsusuuringute laborist tegeleb projektiga nooremteadur Veronika Mooses, kes osales 13.-14. mail Saksamaal Münchenis kick-off kohtumisel.

Projekti koordineerib Lõuna-Austraalia ülikool ja see kestab augustini 2021.

Mobiilsuslabori panus projekti on sotsioloogilist laadi – kuidas liikuvus muutuma hakkab, kui kasutusele võetakse iseliikuvad autod. Projekti tulemusena ilmub artiklikogumik, kuhu panustame kahe artikliga.

Projekti rahastab Erasmus+.

Slaid kohtumiselt Münchenis.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial