Eesti ja Soomega seotud inimeste uuring

Uurimistöö “Eesti ja Soomega seotud inimeste ajalis-ruumilise käitumise, sotsiaalse võrgustiku ja telefonikasutuse seaduspärad ning seda mõjutavad tegurid mobiil-positsioneerimise andmetel” eesmärk on kaardistada Eesti ja Soome vahel sageli liikuvate inimeste ajalis-ruumilise käitumise ja sotsiaalse võrgustiku ning telefonikasutuse seaduspärad nii lähteriigis kui sihtriigis ning selgitada välja sotsiaal-majanduslike, isiksuse ja teiste tegurite mõju sellele mobiilpositsioneerimise andmete analüüsi alusel.

Kuna Eesti on kõige tihedamini seotud Soomega, siis hinnatakse piiriülest mobiilsust ja inimeste ajalis-ruumilist käitumist Eesti ja Soome vahel. Uuringu sihtgrupp on inimesed, kelle lähteriik (algne päritoluriik) on Eesti ning kes on tihedalt seotud Soomega.

Uuringus osalemisega nõustunud inimestega viiakse läbi nutitelefonipõhine uuring ligikaudu 100 inimesega 24-kuulisel perioodil alates augustist 2019.

Uuringus osalejatele antakse nutitelefon Samsung Galaxy A40, millesse seadistatakse andmete kogumiseks rakendus MobilityLog. Lisaks viiakse uuringus osalejatega läbi kaks intervjuud ja palutakse täita isiksusetest. MobilityLog vahendusel kogutakse asukoha, kõnetoimingute, telefonikasutuse ning aja- ja asukohapõhiselt esitatud küsimuste vastusandmed. Intervjuude kaudu kogutakse teavet uuringus osalejate oluliste tegevuskohtade (nt elukoht, töökoht, kool, vaba aja tegevuskohad) ja sotsiaal-demograafilise tausta kohta. Isiksusetestiga küsitakse küsimusi isiksuse tüübi määramiseks.

Uurimisteemad:
● Mobiilsuse vormid ning piiriüleste liikumiste mustrid.
● Hargmaisus ning hargmaisete ajalis-ruumilise käitumise mustrid Eestis ja Soomes.
● Tegevusruumipõhine segregatsioon.
● Liikumise survekoormus keskkonnale.
● Ruumikasutuse seos sotsiaalse võrgustikuga.
● Mobiilsust ja ruumikasutuse seaduspärasid (sh eelnevalt nimetatud teemad) mõjutavad tegurid (sh isiksus, sotsiaal-majanduslikud tunnused).


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial