IMO

Infotehnoloogilise Mobiilsusobservatooriumi (IMO) eesmärgiks on välja arendada mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik andmetaristu, mis hõlmab:

  • mobiiltelefonide ja teiste IT vahendite abil saadud andmeid,
  • riigi isikupõhiseid e-andmeid,
  • konteksti kirjeldavaid andmeallikaid. 

IMO võimaldab maailmas unikaalsel moel viia läbi sotsiaalteaduste alusuuringuid välis- ja siserände, linnastumise, sotsiaalse- ja kultuurilise mobiilsuse, ettevõtluse, ebavõrdsuse, regionaalse arengu ja globaliseerimise teemadel.

IMO arenduste tulemusena tekib teadlastel ja riigiasutustel juurdepääs unikaalsele andmetaristule, hõlmates nii varasemalt kogutud ja avalikult kasutada olevaid andmeid kui ka uusi, täiendavaid ja varasemalt pigem piiratud ligupääsuga andmeid, mis on omavahel harmoniseeritud.

IMO loodav andmetaristu tuumik on isikupõhine. See võimaldab detailseid analüüse nii rahvusvahelisest kui riigisisesest mobiilsusest (saabujad ja lahkujad), liikujatest (sugu, vanus, amet jne), tegevustest (õppimine, töötamine jne) ja mõjudest (piirkondadele, keskkonnale ja liikujatele endile, nt palgamuutus seoses mobiilsusega), aidates nii hinnata nende strateegiate edukust.

IMO eesmärgiks on muuta sotsiaalteaduste alusandmed kasutajasõbralikumaks ja tuua need otsustajatele lähemale ning tõsta teadustöö kvaliteeti.

Projekti juhtpartner on Tartu ülikool (Mobiilsuslabor, Rände- ja linnauuringute keskus, majandusteaduskond). Teised partnerid on Statistikaamet, Tallinna ülikool ja Tallinna tehnikaülikool (logistika ja transpordi teaduskeskus, Kübrneetika instituut, Automaatikainstituudi proaktiivtehnoloogiate teaduslabor, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut)

Projekti ametlik kodulehekülg: https://imo.ut.ee/avaleht

Teadustöö juht: prof Tiit Tammaru, tiit.tammaru@ut.ee

Teadustöö koordinaator: Pilleriine Kamenjuk, pilleriine.kamenjuk@ut.ee

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial