Jälle üks tubli geograafiadoktor maailmas juures

Irma Kveladze ajageograafia alases doktoritöös lõimuvad geoinformaatika ja linnaplaneerimine.

I.Kveladze

„Aeg-ruumiline kuubik“ kõlab eesti keeles pisut veidralt, aga just niisuguse doktoritöö kaitses TÜ geograafia osakonnaga tihedalt seotud teadur Irma Kveladze 18.03.2015 Hollandis Twente ülikoolis. Doktoritöö „Space-time cube design and usability“ käsitleb individuaalsete liikumisandmete visualiseerimist ja planeerimisülesannetes kasutatavaks muutmist. Oponendina osales kaitsmisel prof. Rein Ahas.

PhD defence Ms Irma Kveladze

Kraak,Irma,Ahas

 

 

Juhendaja prof. M.-J. Kraak, I. Kveladze ja oponent R. Ahas Twente ülikooli akadeemilistes ametirõivastes kaitsmisejärgsel banketil.

 

Geoinformaatikule

on töö huvitav kahest aspektist. Esiteks on välja arendatud tõhus töövahend „uute“ GPS või mobiiliandmetel põhinevate liikumiste 3D visualiseerimiseks ja analüüsimiseks. Teiseks oluliseks aspektiks on tarkvaraarenduse analüüs vastavalt ISO 13407:1999 standardile “Human Centered Design Processes for Interactive Systems“(ISO 13407). Paljude uute tarkvarade ja firmade probleemiks on nende „kasutajakaugus“ ja vähene töökindlus. I. Kveladze kirjeldab oma töös põhjalikult aeg-ruumilise kuubiku arendamise etappe vastavalt ISO standardi protseduuridele, mis on heaks materjaliks geoinformaatika õppijatele ja tulevastele tarkvaraarendajatele.

Linnageograafile ja planeerijale

on huvitavad kaks läbiviidud juhtumiuuringut Hollandis ja Eestis. Esiteks on koostöös Delfti tehnikaülikooli linnaplaneerijatega välja töötatatud GPS andmetel põhinev uuring jalakäijate liikumiste analüüsimiseks. See tegeleb ühe linnaplaneerijate keskse uurimisküsimusega – kuidas siduda linnaruumi funktsioonid linnaruumi kasutajatega? Kuidas eristada GPS andmete alusel ostlejaid, silmadega ostlejaid (window-shopping), jalutajaid, rattureid jt rahvastikusegmente (Van der Speck et al 2013)? Aeg-ruumiline kuubik on siin tõhus abivahend planeerijale.

Teise näitena kasutatakse mobiilpositsioneerimise andmeid Tallinna eeslinnastumise uuringutest koostöös Tartu Ülikooli geograafidega. Siin on põhiline rõhk suure hulga respondentide ajalis-ruumilise liikumise seaduspärade otsimisel. Kuidas eristada erinevate päevade või kohtade külastusi aeg-ruumilise kuubiku abil? Missuguseid linnaosasid eeslinnastujad külastavad? Kuidas eristada sotsiaalsete rühmade ruumikasutust ja ajakasutust linnas? Aeg-ruumiline kuubik oli siin tõhusaks visualiseerimisvahendiks edasiste kvantitatiivsete segregatsioonianalüüside (Silm & Ahas 2014) uurimisprobleemide sõnastamisel ja fookuse seadmisel.

 Ajageograafia ja Edgar Kant

Ajageograafia ja aeg-ruumilise kuubiku kontseptsiooni arendas välja kuulus Rootsi geograaf Thorsten Hägerstrand 1960-l aastatel (Hägerstrand 1970). Teda peetakse üheks olulisemaks geograafiateaduse muutjaks 20. sajandil. Ajageograafiast lähtuvad ideed on olnud oluliseks sisendiks ka 20. sajandi sotsiaalteooriale, näiteks Giddensi teooriatele.

Palju on räägitud, et T. Hägerstrandi ajageograafia loomise oluliseks mõjutajaks oli TÜ geograafiaprofessor Edgar Kant, kes oli II maailmasõja järgselt Venemaa okupatsiooni eest Rootsi põgenenuna üks T. Hägerstrandi õpetajaid ja kolleege.

2012. a on selle ühenduse kohta ilmunud ka kinnitus prestiižikas geograafiaajakirjas „The Professional Geographer“ (Persson & Ellegard, 2012) artiklis „Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web“.

Artiklis on spetsiaalselt välja toodud lõik (lk 250-251) „The time–geographic approach was based on his fieldwork in Asby parish in the 1940s and on the fundamentaal space–time process he revealed in his study of the spread of innovations. It was also inspired by his discussions with Professor Edgar Kant, who came to the Department of Geography at Lund University as an Estonian refugee. In Hägerstrand’s words, time geography is an “all ecology”approach.

Viiteid

Hägerstrand, T. 1970. What about people in regional science? Papers of the Regional Science Association 24 (1): 6–21. doi:10.1007/BF01936872

ISO 13407:1999. “Human Centered Design Processes for Interactive Systems” https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13407:ed-1:v1:en

Persson, O. & Ellegard, K. 2012. Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web, The Professional Geographer, 64(2): 250-261).

Silm, S. & Ahas, R. 2014.The temporal variation of ethnic segregation in a city: evidence from a mobile phone use dataset, Social Science Research 47: 30-43. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.03.011

Van der Spek, S.C., Van Langelaar, C.,M., Kickert, C.,C. 2013. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Urban Design and Planning 166: 206–216 http://dx.doi.org/10.1680/udap.11.00028

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial