Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents XI suunas pilgu tulevikku

Konverents toimus 26.–27. aprillil 2019 Tartus. Mobiilsusuuringute labori töörühm oli esindatud kolme ettekandega. Teadur Siiri Silm tegi ettekande pealkirjaga „Eesti ja Soome vahelised liikumised ja hargmaisus mobiilpositsioneerimise andmetel”, teadur Anto Aasa “Riikliku statistika tootmise võimalused mobiilpositsioneerimise suurandmetest“ ja magistrant Kirsti Vill “Hargmaiste eestlaste meediakasutus”.

ESAK XI võttis vaatluse alla järgnevad teemad:

• Kuidas kasutada tänast sotsiaalteaduslikku kogemust, andmestikke ja meetodeid, et kavandada jätkusuutlikke lahendusi ja panustada tuleviku kujundamisse (sotsiaalsete kokkulepete saavutamine)?

• Keskkondade vastastikmõjude hindamine, sotsiaalsete mõjude hindamine erinevates keskkondades: milline peaks olema sotsiaalvaldkonna panus looduskeskkonda puudutavate otsuste mõjutamisel? 

• Paljud ühiskondlikud probleemid on omanikuta (nt sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste ühildamatusest tingitud suluseis) ja jäävad nö silotornide vahele. Erinevate keskkondade (õiguse, sotsiaalia, tervise, looduskeskkonna) lõimumine ja interdistsiplinaarsem käsitlus võiks pakkuda lahendusi. Millised on senised kogemused ja kuidas saaks veelgi paremini?

• Sidusus ja mitmekesisus on olulised väärtused nii ühiskonnas kui ka looduskeskkonnas. Aga kuidas ühildada erinevate ühiskonnagruppide põlvkondade, rahvuste ja kultuuride (sisserändajate) elumaailmad (toimimiskeskkonnad)? Millised on võimalused vanema-ealiste ja noorte, erineva kultuuritaustaga inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu, tööhõivesse ja otsustusprotsessidesse, mis kujundavad meie tegutsemiskeskkondi?

• Elu võimalikkusest digikeskkonnas ja väljaspool seda: Milliseid väljakutseid esitab süvenev digitaliseerumine, milliseid riske ja võimalusi see endaga kaasa toob? Millised on digitaliseerumise kulud ja tulud (mõjud inimsuhtele, keskkonnale)? Kuidas aitab digi lahendusi luua (koosloome äpid)?

Teadur Siiri Silm Eesti ja Soome vahelistest liikumistest ettekannet tegemas.

Magistrant Kirsti Vill rääkimas hargmaiste eestlaste meediakasutusest.

Foto: Andres Tennus

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial