Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium

Rein Ahase eestvedamisel oleme koos TTÜ, TLÜ ja Eesti Statistikaametiga jõudnud Eesti teadustaristu teekaardi objektide alla projektiga Infotehnoloogiline Mobiilsusobervatoorium (IMO).

IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis hõlmab (1) mobiiltelefonide jt IT vahendite abil saadud andmeid, (2) riigi isikupõhiseid e-andmeid (loendused, registrid, andmekogud jms) ja (3) konteksti kirjeldavaid (keskkonnainfo, maakasutuse funktsioonid jms) andmeallikaid.

http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location?


Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/9/799

Kuidas mõjutab elukoha asukoht meie tarbimisvalikuid ja keskkonnakoormust? Artikkel kajastab Eesti leibkondade liikumise-, energiakasutuse ja kaupade-teenuste tarbimise süsinikukoormust sõltuvalt leibkonna elukohast ja sotsiaal-majanduslikust taustast. Kauguse summutav mõju toimib eriti hästi vaba aja teenuste ja kaupade puhul – mida väiksemas asumis ja kaugemal suurest keskusest elad, seda säästlikumalt (sõltumata sissetulekust) saad hakkama.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Prof Matthew Zook geograafia osakonnas loenguid andmas

Prof Matthew Zook külastas järjekordselt Mobiilsuslaborit ning andis mitu huvitavat loengut “Geography, communication and spatial mobility” aine raames, mis kuulub TÜ geograafia osakonna inglise keelsesse “Urban Planning: Changing Cities and ICT” moodulisse.

Matthew on külalisprofessor Kentucky ülikoolist, kes uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust ning tehnoloogilisi muutusi ühiskonnas.

2016-05-06 13.40.11

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Robert Weibeli ettekanne 10.02.2016 doktorantide seminaris

Robert Weibel Zürichi ülikooli geograafia osakonnast esineb geoinformaatilise ettekandega “Working Through the Scales: Towards Cross-scale Analysis of Movement Data”.
Abstract: The talk will first argue why movement analysis should move towards a cross-scale rather than single-scale approach. I will then show different methods and examples of movement analysis applied to tracking data of different animal species. I will concetrate on two problems: First, the classification of movement patterns and behaviors (with particular attention on how cross-scale methods can be used to derive adequate classification features), and second, the segmentation of trajectories into different behavioral modes using an inherently multi-scale method, the Discrete Wavelet Transform.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

SmartEnCity

Tartu ülikooli geograafia osakonna mobiilsusuuringute labor osaleb Euroopa Liidu suurprojektis SmartEnCity, mille üks oluline eesmärk on arendada Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkond targaks linnaks.

Tegemist on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ „tuletorniprojektiga“, mille tulemused on eeskujuks teistele sarnastele initsiatiividele.

Projekti sisuline väljakutse on suur – olemasoleva hruštšovka planeeringuga linna targaks ja energiatõhusaks ümberehitamine. Tartus plaanitakse renoveerida 8,2 miljoni euro eest 900 hruštšovka korterit ehk 23 maja, arendatakse energiasüsteeme ja elektriautode võrgustikku.

Tartu ülikooli geograafia osakonna töörühma ülesanne on arendada välja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajalikud targa linna ärimudelid, tõhustada sensortehnoloogiate rakendusi ja rakendada integreeritud planeerimismudelit.

Varasemalt on maailmas targa linna lahendusi praktiseeritud eelkõige uutele majadele ja uutele linnaosadele, üks terviklahendus on näiteks Songdo linn Lõuna-Koreas. Tartu ülikooli geograafia osakonna professor, targa linna kontseptsiooni üks arendaja Eestis Rein Ahas sõnas, et vana linna ümberehitamine on aga tehnoloogiliselt ja korralduslikult palju keerulisem, sest siin põrkuvad arusaamad ja huvid materjalide, muinsuskaitse, uute tehnoloogiate omaksvõtu, omandi, sotsiaalsete probleemide, logistika ja paljude muude teemadega.

Vanade majade renoveerimise on ette võtnud Hispaanias Baskimaal tegutsev tehnoloogilise innovatsioonikeskuse Technalia eestvedamisel tegutsev konsortsium, kes valiti 52 konsortsiumi taotlusest kolme rahastatu hulka.

SmartEnCity projekti partnerlinnadeks on Tartu, Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja Sønderborg (Taani), Eesti partnerid on veel Tartu linnavalitsus, AS Eesti Telekom, Tartu regiooni rnergiaagentuur, Balti uuringute instituut, Smart City Lab klaster, AS Fortum Tartu, Cityntel OÜ ning Elektritakso.

Targa linnaosa asendiplaan

SmartEnCity hruštšovka visuaalne idee

Vaata ka “Aktuaalse Kaamera” uudislõiku.

http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-osaleb-tartu-targaks-linnaks-muutmise-suurprojektis

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Mobiilsuslabori teadusseminar Koorastes

Mobiilsuslabor koos Positiumiga pidas Koorastes Vaaba talus teadusseminari, kus tehti lõppeva õppeaasta kokkuvõtteid, arutati käesolevate projektide arengut, tehti ajurünnakuid tulevaste artiklite teemadest ning mõeldi üheskoos kuidas produktiivselt ja edukalt edasi liikuda. Pärast pikka ja loovat seminaripäeva tutvustas kohalik kalamees meile iidset kalapüügisviisi – kuuritsapüüki.

DSC01278 DSC01279 DSC01303 DSC01321

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Mobiilsuslabor Shanghais

Mobiilsuslabor külastas koos linna- ja rahvastikuuuringu laboriga Hiina miljonilinna Shanghaid, mis on kasvanud viimaste aastatega linna keskusest järjest kõrgemale ja kaugemale. Visiidi käigus osaleti “Smart Sustainable City and Big Data” konverentsil, kus jagati kogemusi ja teadmisi rahvusvaheliselt tunnustatud teadlastega. Külastati ka kolme TÜ partnerülikooli: Shanghai University, Shanghai Academy of Social Sciences, University of Shanghai for Science and Technology, kellega koos arutati tulevasi teaduskoostöö võimalusi, tutvustati Urban Planning: Changing cities and ICT magistrimoodulit, TÜ programme ning õppimisvõimalusi Eestis.

DSC00861 DSC00889 DSC00962 DSC00968 DSC00978 DSC01019 DSC01033 DSC01064

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tunnustus Mobiilsuslabori tööle IKT välishindamisel

“Geograafia osakonna inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli uurimisgruppi tunnustati kõrge rahvusvahelise teadustöö eest mobiilpositsioneerimise arendamisel. Raporti hinnangul on töögrupi kasutada unikaalsed mobiilsed andmekogud, et teha uusi avastusi inimeste liikuvuses. Kuigi uurimisgrupi fookus on geoteadustel, tõstis komisjon esile grupi tegevuse mõju, mida IKT-ga seotud uurimistöö valdkonnale on andnud.”

http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-paistis-ikt-valishindamise-raportis-positiivselt-silma

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Külalised Shangai Ülikoolist

Kolmapäeval, 15.aprillil kell 16.15 Van.46-327 geograafia osakonna doktorantide seminaris esineb Prof. Wan Wanggen, Shangai University Smart City Institute, ”Smart City – research and studies in China”.

Prof. Wan Wanggen on Shanghai Ülikooli Smart City Instituudi direktor ja ülikooli prorektor. 15-16.04 külastab Shanghai Ülikooli delegatsioon TÜ inimgeograafia õppetooli, arutatakse ühiseid uurimisprojekte ja tudengite vahetust.
“Targa linna” kontseptsioon on kogu maailmas kiiresti arenev uurimisvaldkond. See tähendab linnade elukvaliteedi tõstmist integreeritud linnaplaneerimise, uute tehnoloogiate  ja linnakorralduslike lahenduste kaudu. TÜ geograafia osakonna ja Shanghai ülikooli ühistööna toimub targa linna sensortehnoloogiate arendamine.

http://novaator.err.ee/v/yhiskond/c9dc75aa-06af-40b4-8f31-e511de0fb80e

20150415_162007 20150415_161638 20150415_160130 20150415_145431 20150415_142022_001 20150415_141936 20150415_141924 20150415_141901 ^09EA82DBC303ADC13165BB5D6024A26D24C461FC57DE5B919A^pimgpsh_fullsize_distr

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Jälle üks tubli geograafiadoktor maailmas juures

Irma Kveladze ajageograafia alases doktoritöös lõimuvad geoinformaatika ja linnaplaneerimine.

I.Kveladze

„Aeg-ruumiline kuubik“ kõlab eesti keeles pisut veidralt, aga just niisuguse doktoritöö kaitses TÜ geograafia osakonnaga tihedalt seotud teadur Irma Kveladze 18.03.2015 Hollandis Twente ülikoolis. Doktoritöö „Space-time cube design and usability“ käsitleb individuaalsete liikumisandmete visualiseerimist ja planeerimisülesannetes kasutatavaks muutmist. Oponendina osales kaitsmisel prof. Rein Ahas.

PhD defence Ms Irma Kveladze

Kraak,Irma,Ahas

 

 

Juhendaja prof. M.-J. Kraak, I. Kveladze ja oponent R. Ahas Twente ülikooli akadeemilistes ametirõivastes kaitsmisejärgsel banketil.

 

Geoinformaatikule

on töö huvitav kahest aspektist. Esiteks on välja arendatud tõhus töövahend „uute“ GPS või mobiiliandmetel põhinevate liikumiste 3D visualiseerimiseks ja analüüsimiseks. Teiseks oluliseks aspektiks on tarkvaraarenduse analüüs vastavalt ISO 13407:1999 standardile “Human Centered Design Processes for Interactive Systems“(ISO 13407). Paljude uute tarkvarade ja firmade probleemiks on nende „kasutajakaugus“ ja vähene töökindlus. I. Kveladze kirjeldab oma töös põhjalikult aeg-ruumilise kuubiku arendamise etappe vastavalt ISO standardi protseduuridele, mis on heaks materjaliks geoinformaatika õppijatele ja tulevastele tarkvaraarendajatele.

Linnageograafile ja planeerijale

on huvitavad kaks läbiviidud juhtumiuuringut Hollandis ja Eestis. Esiteks on koostöös Delfti tehnikaülikooli linnaplaneerijatega välja töötatatud GPS andmetel põhinev uuring jalakäijate liikumiste analüüsimiseks. See tegeleb ühe linnaplaneerijate keskse uurimisküsimusega – kuidas siduda linnaruumi funktsioonid linnaruumi kasutajatega? Kuidas eristada GPS andmete alusel ostlejaid, silmadega ostlejaid (window-shopping), jalutajaid, rattureid jt rahvastikusegmente (Van der Speck et al 2013)? Aeg-ruumiline kuubik on siin tõhus abivahend planeerijale.

Teise näitena kasutatakse mobiilpositsioneerimise andmeid Tallinna eeslinnastumise uuringutest koostöös Tartu Ülikooli geograafidega. Siin on põhiline rõhk suure hulga respondentide ajalis-ruumilise liikumise seaduspärade otsimisel. Kuidas eristada erinevate päevade või kohtade külastusi aeg-ruumilise kuubiku abil? Missuguseid linnaosasid eeslinnastujad külastavad? Kuidas eristada sotsiaalsete rühmade ruumikasutust ja ajakasutust linnas? Aeg-ruumiline kuubik oli siin tõhusaks visualiseerimisvahendiks edasiste kvantitatiivsete segregatsioonianalüüside (Silm & Ahas 2014) uurimisprobleemide sõnastamisel ja fookuse seadmisel.

 Ajageograafia ja Edgar Kant

Ajageograafia ja aeg-ruumilise kuubiku kontseptsiooni arendas välja kuulus Rootsi geograaf Thorsten Hägerstrand 1960-l aastatel (Hägerstrand 1970). Teda peetakse üheks olulisemaks geograafiateaduse muutjaks 20. sajandil. Ajageograafiast lähtuvad ideed on olnud oluliseks sisendiks ka 20. sajandi sotsiaalteooriale, näiteks Giddensi teooriatele.

Palju on räägitud, et T. Hägerstrandi ajageograafia loomise oluliseks mõjutajaks oli TÜ geograafiaprofessor Edgar Kant, kes oli II maailmasõja järgselt Venemaa okupatsiooni eest Rootsi põgenenuna üks T. Hägerstrandi õpetajaid ja kolleege.

2012. a on selle ühenduse kohta ilmunud ka kinnitus prestiižikas geograafiaajakirjas „The Professional Geographer“ (Persson & Ellegard, 2012) artiklis „Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web“.

Artiklis on spetsiaalselt välja toodud lõik (lk 250-251) „The time–geographic approach was based on his fieldwork in Asby parish in the 1940s and on the fundamentaal space–time process he revealed in his study of the spread of innovations. It was also inspired by his discussions with Professor Edgar Kant, who came to the Department of Geography at Lund University as an Estonian refugee. In Hägerstrand’s words, time geography is an “all ecology”approach.

Viiteid

Hägerstrand, T. 1970. What about people in regional science? Papers of the Regional Science Association 24 (1): 6–21. doi:10.1007/BF01936872

ISO 13407:1999. “Human Centered Design Processes for Interactive Systems” https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13407:ed-1:v1:en

Persson, O. & Ellegard, K. 2012. Torsten Hägerstrand in the Citation Time Web, The Professional Geographer, 64(2): 250-261).

Silm, S. & Ahas, R. 2014.The temporal variation of ethnic segregation in a city: evidence from a mobile phone use dataset, Social Science Research 47: 30-43. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.03.011

Van der Spek, S.C., Van Langelaar, C.,M., Kickert, C.,C. 2013. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Urban Design and Planning 166: 206–216 http://dx.doi.org/10.1680/udap.11.00028

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud