Linnastunud ühiskonna geoinformaatika – UUS õppekava avatud

2. jaanuaril algas rahvusvaheline vastuvõtt meie uuele ingliskeelsele õppekavale „Linnastunud ühiskonna geoinformaatika“ (Geoinformatics for Urbanised Society).

Magistrikava eesmärgiks on ette valmistada ruumiandmete haldajaid ja analüütikuid erinevate eluvaldkondade, nii era- kui ka avalikus sektori jaoks. Õppetöö käigus arendatakse tudengite võimekust mõista ja seostada kaasaegseid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid protsesse – nt rändeprotsesse, linnastumist, maakasutus- ja kliimamuutuseid – ning hallata ja analüüsida neid protsesse puudutavaid ruumilisi andmeid. Oodatud on õppima asuma kolmeaastase bakalaureuseõppe lõpetanud, rakenduskõrghariduse õppekava alusel kõrghariduse omandanud või nendele vastava kvalifikatsiooniga tudengid geograafia, bioloogia, ökoloogia, keskkonnateaduste, keskkonnatehnoloogia, geoinformaatika, infotehnoloogia, majandusteaduse, sotsiaalteaduse, arhitektuuri, planeerimise või avaliku halduse suunal.

Eesti tudengid saavad avaldusi esitada 6.veebruar-15. märts SAIS süsteemi kaudu.

Rohkem infot: www.ut.ee/gis

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Doktorant Age Poomi PhD eelkaitsmine

13. detsember 2016 oli meie doktorandi Age Poomi eelkaitsmine, tema avaldatud artiklid:

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799

Poom, A., Orru, K., & Ahas, R. (2017). The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, 292-304.

Poom, A., Ahas, R., & Orru, K. (2014). The impact of residential location and settlement hierarchy on ecological footprint. Environment and Planning A, 46(10), 2369-2384.

Image may contain: 1 person

Rubriigid: Uudised | Kommenteeri

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304.

UUS ARTIKKEL

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304. http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1361920916308653

Ärireiside maht on kogu maailmas tõusmas ning selle taga on teadmismahukad ja usalduspõhised globaliseeruvad äriprotsessid. Mobiilsuslabor uurib, mis määrab ärireiside vajaduse ja IKT vahendite kasutuse teadmismahuka teenusmajanduse erinevates faasides. Seejuures küsime, kuidas on erinevad ärisuhtluse eesmärgid seotud tekkiva keskkonnakoormusega ja milliseid reise on võimalik asendada virtuaalsete suhtluskanalitega. Reaalse reisimahu ja selle tähenduse seostamiseks kasutame aktiivse mobiilpositsioneerimise meetodit koos fookusgrupi ja individuaalsete intervjuudega.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

14th Global Forum on Tourism Statistics

Toimus järjekorras 14. turismifoorum (Global Forum on Tourism Statistics) Veneetsias, kus Rein Ahas ja Janika Raun TÜ Mobiilsuslaborist tutvustasid uusi meetodeid, kuidas igapäevast tegevuskeskkonda on võimalik tuvastada aktiivse mobiilpositsioneerimisega ning nutitelefoni põhise GPS andmestikuga.

Image may contain: 3 people, people sitting

Rubriigid: Uudised | Kommenteeri

Tartu Planeerimiskonverents

3.-4. novembril 2016 toimub järjekordne Tartu Planeerimiskonverents (Riia 23b, Tartu). Konverentsi teemaks on sel aastal „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“. Konverentsil esineb üle 60 planeerija,  peaettekannetega esinevad prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas.

2016. a konverentsil on sessioonide teemadeks ebavõrdsus linnades ja eluasemeturg, kus arenguid analüüsivad planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlevad sessioonid keskkonnakaitse ja keskkonnamõju hindamise, kliimamuutuste mõju,  transpordi ja targa linna temaatikat. Kavas on ka nooremate spetsialistide sessioon.

Konverentsi korraldamisel osalevad Eesti ülikoolid, erialaliidud, ministeeriumid ja omavalitsused.

Konverentsi registreerimine kuulutatakse välja 1.septembril 2016, osalemine on tasuline.

Küsimused: planeerimiskonverents@ut.ee

Koduleht ja registreerimine: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Korraldustoimkonna nimel

Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühing

Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakond

TOETAJAD: Rahandusministeerium, Eesti Biokeskus, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium

Rein Ahase eestvedamisel oleme koos TTÜ, TLÜ ja Eesti Statistikaametiga jõudnud Eesti teadustaristu teekaardi objektide alla projektiga Infotehnoloogiline Mobiilsusobervatoorium (IMO).

IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis hõlmab (1) mobiiltelefonide jt IT vahendite abil saadud andmeid, (2) riigi isikupõhiseid e-andmeid (loendused, registrid, andmekogud jms) ja (3) konteksti kirjeldavaid (keskkonnainfo, maakasutuse funktsioonid jms) andmeallikaid.

http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location?


Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/9/799

Kuidas mõjutab elukoha asukoht meie tarbimisvalikuid ja keskkonnakoormust? Artikkel kajastab Eesti leibkondade liikumise-, energiakasutuse ja kaupade-teenuste tarbimise süsinikukoormust sõltuvalt leibkonna elukohast ja sotsiaal-majanduslikust taustast. Kauguse summutav mõju toimib eriti hästi vaba aja teenuste ja kaupade puhul – mida väiksemas asumis ja kaugemal suurest keskusest elad, seda säästlikumalt (sõltumata sissetulekust) saad hakkama.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Prof Matthew Zook geograafia osakonnas loenguid andmas

Prof Matthew Zook külastas järjekordselt Mobiilsuslaborit ning andis mitu huvitavat loengut “Geography, communication and spatial mobility” aine raames, mis kuulub TÜ geograafia osakonna inglise keelsesse “Urban Planning: Changing Cities and ICT” moodulisse.

Matthew on külalisprofessor Kentucky ülikoolist, kes uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust ning tehnoloogilisi muutusi ühiskonnas.

2016-05-06 13.40.11

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Robert Weibeli ettekanne 10.02.2016 doktorantide seminaris

Robert Weibel Zürichi ülikooli geograafia osakonnast esineb geoinformaatilise ettekandega “Working Through the Scales: Towards Cross-scale Analysis of Movement Data”.
Abstract: The talk will first argue why movement analysis should move towards a cross-scale rather than single-scale approach. I will then show different methods and examples of movement analysis applied to tracking data of different animal species. I will concetrate on two problems: First, the classification of movement patterns and behaviors (with particular attention on how cross-scale methods can be used to derive adequate classification features), and second, the segmentation of trajectories into different behavioral modes using an inherently multi-scale method, the Discrete Wavelet Transform.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

SmartEnCity

Tartu ülikooli geograafia osakonna mobiilsusuuringute labor osaleb Euroopa Liidu suurprojektis SmartEnCity, mille üks oluline eesmärk on arendada Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkond targaks linnaks.

Tegemist on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ „tuletorniprojektiga“, mille tulemused on eeskujuks teistele sarnastele initsiatiividele.

Projekti sisuline väljakutse on suur – olemasoleva hruštšovka planeeringuga linna targaks ja energiatõhusaks ümberehitamine. Tartus plaanitakse renoveerida 8,2 miljoni euro eest 900 hruštšovka korterit ehk 23 maja, arendatakse energiasüsteeme ja elektriautode võrgustikku.

Tartu ülikooli geograafia osakonna töörühma ülesanne on arendada välja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajalikud targa linna ärimudelid, tõhustada sensortehnoloogiate rakendusi ja rakendada integreeritud planeerimismudelit.

Varasemalt on maailmas targa linna lahendusi praktiseeritud eelkõige uutele majadele ja uutele linnaosadele, üks terviklahendus on näiteks Songdo linn Lõuna-Koreas. Tartu ülikooli geograafia osakonna professor, targa linna kontseptsiooni üks arendaja Eestis Rein Ahas sõnas, et vana linna ümberehitamine on aga tehnoloogiliselt ja korralduslikult palju keerulisem, sest siin põrkuvad arusaamad ja huvid materjalide, muinsuskaitse, uute tehnoloogiate omaksvõtu, omandi, sotsiaalsete probleemide, logistika ja paljude muude teemadega.

Vanade majade renoveerimise on ette võtnud Hispaanias Baskimaal tegutsev tehnoloogilise innovatsioonikeskuse Technalia eestvedamisel tegutsev konsortsium, kes valiti 52 konsortsiumi taotlusest kolme rahastatu hulka.

SmartEnCity projekti partnerlinnadeks on Tartu, Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja Sønderborg (Taani), Eesti partnerid on veel Tartu linnavalitsus, AS Eesti Telekom, Tartu regiooni rnergiaagentuur, Balti uuringute instituut, Smart City Lab klaster, AS Fortum Tartu, Cityntel OÜ ning Elektritakso.

Targa linnaosa asendiplaan

SmartEnCity hruštšovka visuaalne idee

Vaata ka “Aktuaalse Kaamera” uudislõiku.

http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-osaleb-tartu-targaks-linnaks-muutmise-suurprojektis

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri