Digitaalne revolutsioon

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu Eesistumise raames korraldati konverents „Embedding digital into societal challenges“, kus tutvustati Eesti teadlaste panust digiteemade arendamisel ja arutatati, kuidas saab digitaalsete teenustega toetada erinevate ühiskondlike probleemide ja väljakutsete lahendamist. Lisaks arutati, kuidas digiteemasid integreerida ELi teadus- ja arendustegevuse programmidesse.

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/digital-revolution-will-underpin-next-eu-research-programme-says

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

GPS andmete seminar 11.-12. september 2017 Tartus

11-12. september 2017 toimub Tartus GPS andmete seminar ja töötuba “Workshop on data processing and analytics of smartphone and GPS data”. Ürituse eesmärgiks on vahetada ideid ja välja töötada uusi meetodeid GPS andmete andmetöötluseks ja analüüsiks. Peaesinejateks on prof Noam Shoval (The Hebrew University of Jerusalem) ja prof Nico Van de Weghe (Ghent University).

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Prof Matthew Zook annab loengu TÜ geograafia osakonnas

Külalisprofessor Matthew Zook Kentucky Ülikoolist annab loengu “Crowd-sourcing the Smart City: Big Geosocial Media Data, Ethics and Urban Governance” Tartu Ülikooli geograafia osakonnas (Vanemuise 46-327) 29.03.2017 kell 16.15.

Prof. Zook teadustöö uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust, sotsiaalmeediat levikut ja kasutamist ning majandusgeograafiat.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Age Poom kaitses edukalt oma doktoritööd

2. märtsil 2017 kell kaitses Age Poom TÜ senati saalis oma doktoritööd ”Spatial aspects of the environmental load of consumption and mobility” (Tarbimisest ja mobiilsusest tuleneva keskkonnakoormuse ruumilised aspektid) ja omistas filosoofiadoktori teaduskraadi inimgeograafia erialal.

Juhendajad: prof PhD Rein Ahas, PhD Kati Orru

Oponent: dots PhD Tuuli Toivonen (University of Helsinki)

Lühikokkuvõte: Doktoritöös uuritakse Eesti elanike liikumis- ja tarbimiskäitumisest tuleneva keskkonnakoormuse seoseid elu- või töökoha asukohaga. Seejuures vaadeldakse linnastumisega kaasnevat soodsat ja ebasoodsat mõju tarbimiskäitumise keskkonnakoormuse kujunemisele. Täpsemalt käsitletakse nii eluruumi, transpordi, toitumise kui ka muude kaupade ja teenuste tarbimisega seotud süsinikuheitmete ja ökoloogilise jalajälje jagunemist Eesti asustussüsteemi hierarhias. Analüüsis tuginetakse leibkonna eelarve uuringu andmestikule (Statistikaamet) ning gümnaasiumiõpilaste ja väikeettevõtete seas läbiviidud uuringule.

Inimeste tarbimisotsustusi ja kaasuvat keskkonnakoormust kujundavad tarbimisvõimaluste olemasolu ja kättesaadavus inimese tavapärases tegevuskeskkonnas. Seda ka juhul, kui eeldada leibkondade võrdseid sissetulekuid ja teisi sotsiaaldemograafilisi tunnuseid. Kõrgematesse hierarhiatasanditesse kuuluvad linnad koondavad endasse laiema spektri erinevaid tegevusi ja võimalusi, pakutavaid kaupu ja teenuseid. Selle tulemusena on Tallinnas, Tartus, Pärnus ja nende linnade tagamaal elavatel inimestel suurema keskkonnakoormusega tarbimismuster kui madalamatesse hierarhiatasanditesse kuuluvate asustusüksuste elanikel.

Seevastu Ida-Viru regionaalsete tööstuslinnade elanike tagasihoidlik tarbimis- ja liikumiskäitumine põhjustab konkurentsitult kõige madalama keskkonnakoormuse Eesti elanike hulgas. Siin avalduvad linnade kompaktsusest tulenevad eelised energiakasutuse ja transpordi valdkonnas, samas on nende tööstuslinnade eripärane arengulugu, majandusstruktuur, piiratud eneseväljendusvõimalused, keskkonnaproblemaatika ja vähesed sotsiaalsed sidemed ümbritsevate aladega pärssinud nende linnade arenemist tänapäevasteks aktiivset eluviisi võimaldavateks keskusteks.

Sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt tasakaalustatud ühiskonnakorralduse saavutamiseks on seega vajalik jõuda teadliku ja läbimõeldud ruumipoliitikani nii iga linnastu kui ka terve riigi tasandil.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Kutse ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Livable City Forum Tartu

Tartu Ülikooli geograafia osakonnal ja Tartu linnavalitsusel on hea meel Teid kutsuda osalema ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Tartu Ülikooli aulas 7. märtsil 2017. Tegemist on Interregi projekti Live Baltic Campus kolmanda linnafoorumiga, kus koostöös teiste Läänemere-äärsete riikide ülikoolilinnadega (Riia, Helsingi, Turu, Stockholm, Uppsala) otsitakse vastust küsimustele, millised on ülikoolihoonete paigutamise printsiibid ja suhted linnaruumiga, kuidas on ülikoolidega seotud inimeste ränne ja loovmajandus ning millised on ülikoolimaastiku seosed keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väärtustega linnas.

Palume registreeruda foorumile hiljemalt 27. veebruaril siin. Üritus toimub inglise keeles ja on tasuta.

14.00-17.30

Spatial development principles of universities @ University main Building, Assembly Hall, Ülikooli 18, Tartu

14:00

Opening, Erik Puura, Vice Rector, Tartu University, Estonia

14:15

Frank Witlox, Professor, Ghent University, BelgiumWalk the liveable city. On travel behaviour, lifestyles, and sustainable urban mobility

14:45

Michael Hebbert, Professor, University College London, UKCity and Campus: how learning rediscovered its urban roots

15:15

Rein Ahas, Professor, Tartu University, EstoniaCampus, creative jobs, and urban mobility

15:35

Coffee break

16:05

Johan Colding, Associate Professor, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, SwedenUniversity and resilient urban environment

16:25

Karl Samuelsson, PhD candidate, University of Gävle, SwedenEfficient or livable? – ­A paradox for creating sustainable urban environments

16:45

Panel discussion

7. märtsi sessioon on üks osa kahepäevasest üritusest Livable City Forum Tartu, mis hõlmab lisaks ka Tartu linna ja Tartu Ülikooli ruumilise arengu koostöö sessiooni ning mobiilsete meetodite rakendamise töötuba ruumiplaneerimises. Huvilistel on võimalus osa võtta ka kogu kahepäevasest programmist, kasutades foorumi kodulehel toodud registreerumislinki.

Kontakt: Kristi Post, kristi.post@ut.ee

Tartu Ülikooli geograafia osakond

TÜ_logod_17122015_ring_sinineTartu LV logo

 

 

Logod kokku lai

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Doktorant Age Poomi PhD eelkaitsmine

13. detsember 2016 oli meie doktorandi Age Poomi eelkaitsmine, tema avaldatud artiklid:

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799

Poom, A., Orru, K., & Ahas, R. (2017). The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, 292-304.

Poom, A., Ahas, R., & Orru, K. (2014). The impact of residential location and settlement hierarchy on ecological footprint. Environment and Planning A, 46(10), 2369-2384.

Image may contain: 1 person

Rubriigid: Uudised | Kommenteeri

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304.

UUS ARTIKKEL

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304. http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1361920916308653

Ärireiside maht on kogu maailmas tõusmas ning selle taga on teadmismahukad ja usalduspõhised globaliseeruvad äriprotsessid. Mobiilsuslabor uurib, mis määrab ärireiside vajaduse ja IKT vahendite kasutuse teadmismahuka teenusmajanduse erinevates faasides. Seejuures küsime, kuidas on erinevad ärisuhtluse eesmärgid seotud tekkiva keskkonnakoormusega ja milliseid reise on võimalik asendada virtuaalsete suhtluskanalitega. Reaalse reisimahu ja selle tähenduse seostamiseks kasutame aktiivse mobiilpositsioneerimise meetodit koos fookusgrupi ja individuaalsete intervjuudega.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

14th Global Forum on Tourism Statistics

Toimus järjekorras 14. turismifoorum (Global Forum on Tourism Statistics) Veneetsias, kus Rein Ahas ja Janika Raun TÜ Mobiilsuslaborist tutvustasid uusi meetodeid, kuidas igapäevast tegevuskeskkonda on võimalik tuvastada aktiivse mobiilpositsioneerimisega ning nutitelefoni põhise GPS andmestikuga.

Image may contain: 3 people, people sitting

Rubriigid: Uudised | Kommenteeri

Tartu Planeerimiskonverents

3.-4. novembril 2016 toimub järjekordne Tartu Planeerimiskonverents (Riia 23b, Tartu). Konverentsi teemaks on sel aastal „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“. Konverentsil esineb üle 60 planeerija,  peaettekannetega esinevad prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas.

2016. a konverentsil on sessioonide teemadeks ebavõrdsus linnades ja eluasemeturg, kus arenguid analüüsivad planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlevad sessioonid keskkonnakaitse ja keskkonnamõju hindamise, kliimamuutuste mõju,  transpordi ja targa linna temaatikat. Kavas on ka nooremate spetsialistide sessioon.

Konverentsi korraldamisel osalevad Eesti ülikoolid, erialaliidud, ministeeriumid ja omavalitsused.

Konverentsi registreerimine kuulutatakse välja 1.septembril 2016, osalemine on tasuline.

Küsimused: planeerimiskonverents@ut.ee

Koduleht ja registreerimine: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Korraldustoimkonna nimel

Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühing

Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakond

TOETAJAD: Rahandusministeerium, Eesti Biokeskus, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium

Rein Ahase eestvedamisel oleme koos TTÜ, TLÜ ja Eesti Statistikaametiga jõudnud Eesti teadustaristu teekaardi objektide alla projektiga Infotehnoloogiline Mobiilsusobervatoorium (IMO).

IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis hõlmab (1) mobiiltelefonide jt IT vahendite abil saadud andmeid, (2) riigi isikupõhiseid e-andmeid (loendused, registrid, andmekogud jms) ja (3) konteksti kirjeldavaid (keskkonnainfo, maakasutuse funktsioonid jms) andmeallikaid.

http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud